DZS

Vyhláška 296/2012 Sb.,

296

VYHLÁŠKA

ze dne 3. září 2012

o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), k provedení § 11 odst. 7 zákona o zdravotních službách:

§ 1

Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

(1) Požadavky na označení a barevné provedení dopravních prostředků podle této vyhlášky se nevztahují na dopravní prostředky ozbrojených sil a Vězeňské služby České republiky (dále jen "Vězeňská služba").

(2) Požadavky na barevné provedení dopravních prostředků podle této vyhlášky se dále nevztahují na dopravní prostředky vyrobené do 31. prosince 2013.

§ 3

(1) Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení a označení těchto dopravních prostředků podle této vyhlášky musí být splněny do 1. dubna 2013, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a technické a věcné vybavení a označení těchto dopravních prostředků podle vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení), ve znění vyhlášky č. 234/2011 Sb., se považuje do 1. dubna 2013 za vybavení dopravními prostředky a za technické a věcné vybavení a označení dopravních prostředků podle této vyhlášky.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


Příloha k vyhlášce č. 296/2012 Sb.

Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků

I. Požadavky na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby dopravními prostředky a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto dopravních prostředků

Poskytovatel zdravotnické dopravní služby musí být podle poskytované zdravotní služby vybaven dopravními prostředky, které splňují tyto požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení:

A. Vozidlo pro přepravu pacientů

1. Vozidlem pro přepravu pacientů se rozumí sanitní vozidlo splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno

2.1. nosítky vybavenými zádržným systémem pro děti a dospělé,

2.2. zařízením pro přepravu sedícího pacienta, pokud funkci tohoto zařízení nemají nosítka,

2.3. transportní plachtou,

2.4. přikrývkami a lůžkovinami,

2.5. automatickým externím defibrilátorem, u něhož se nevyžaduje záznam srdeční akce,

2.6. ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení ke zdroji medicinálního kyslíku,

2.7. tlakovou lahví na kyslík s obsahem 2 l s příslušenstvím k inhalačnímu podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

2.8. pomůckami pro stavění krvácení,

2.9. materiálem pro ošetření ran,

2.10. fixační dlahou pro horní a dolní končetiny,

2.11. pohotovostní porodní soupravou,

2.12. nádobou na moč,

2.13. jednorázovými sáčky na zvratky nebo jednorázovými emitními miskami,

2.14. odpadkovým košem,

2.15. jednorázovými rukavicemi - 25 párů,

2.16. sterilními chirurgickými rukavicemi - 6 párů,

2.17. dezinfekčními prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky,

2.18. vozidlovou radiostanicí nebo integrovaným připojením k veřejné mobilní telefonní síti (handsfree),

2.19. zařízením pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi,

2.20. bodovým světlem (reflektor),

2.21. zvláštním výstražným světlem modré barvy2) doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
Vybavení uvedené v bodech 2.11, 2.18 a 2.19 se nevyžaduje ve vozidle Vězeňské služby.

3. Základní barva karoserie vozidla je bílá. Vozidlo je na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem poskytovatele zdravotnické dopravní služby. Je-li vozidlo vybaveno radiostanicí, je na střeše označeno volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm. Barevné provedení a označení vozidla může mít reflexní podobu.

B. Vozidlo pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků a pro neodkladnou přepravu tkání, buněk a dalšího biologického materiálu, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče

1. Vozidlem pro rychlou přepravu zdravotnických pracovníků a pro neodkladnou přepravu tkání, buněk a dalšího biologického materiálu, léčivých přípravků a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytování neodkladné péče se rozumí osobní automobil s uzavřenou karosérií splňující podmínky pro provoz motorových vozidel na pozemních komunikacích podle jiných právních předpisů1).

2. Vozidlo musí být vybaveno

2.1. vhodným typem přepravního boxu k přepravě a krátkodobému skladování tkání, buněk, jiného biologického materiálu a léčivých přípravků; přepravní box musí být vybaven teploměrem. Přepravní box se nevyžaduje, je-li vozidlo určeno výhradně pro přepravu zdravotnických pracovníků,

2.2. vozidlovou radiostanicí nebo integrovaným připojením k veřejné mobilní telefonní síti (handsfree),

2.3. zvláštním výstražným světlem modré barvy2) doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
Vybavení uvedené v bodě 2.2 se nevyžaduje ve vozidle Vězeňské služby.

3. Ve vozidle musí být prostor pro bezpečné uložení přepravovaného materiálu.

4. Základní barva karoserie vozidla je bílá. Vozidlo je na bocích výrazně označeno obchodní firmou nebo názvem poskytovatele zdravotnické dopravní služby. Je-li vozidlo vybaveno radiostanicí, je na střeše označeno volací značkou radiostanice vozidla o minimální výšce písmen 150 mm. Barevné provedení a označení vozidla může mít reflexní podobu.